Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Gürhan CAN
Dr. Ög. Üyesi Ramin ALİYEV
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Ög. Üyesi Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN
Dr. Ög. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI
Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Araştırma Görevlisi Özgür Osman DEMİR
Araştırma Görevlisi Ahmet AYAZ
Araştırma Görevlisi Mehmet GÖKTAŞ
Araştırma Görevlisi Esra EKER
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :

Telefonu :
Odası :
E-Posta : gokcen.aydin@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Gökçen AYDIN
Araştırma Konuları
Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bilinçli Farkındalık, Akademik Başarı, Motivasyon, Erteleme, Romantik İlişkiler, Affetme, Ders Çalışma Becerileri, Önleyici Psikolojik Danışma Hizmetleri, Grupla Psikolojik Danışma, Çevrimiçi Psikoeğitim Grup Uygulamaları
Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Aydın, G. (2017). Personal factors predicting college student success [Üniversite öğrencilerinin başarısını yordayan kişisel faktörler]. Eurasian Journal of Educational Research, 69, 93-112. doi: 10.14689/ejer.2017.69.6.
2 2017 Aydın, G., Çiçek, M. ve Güleç, M. (2017, Haziran). Effects of multimedia feedback on pre-service teachers’ perceptions, self-assessment, and academic achievement. [Çoklu ortam aracılığıyla verilen geribildirimlerin öğretmen adaylarının algıları, öz-değerlendirmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi]. Airina V. ve András S. (Ed.). Diversity Matters! EDEN (European Distance and E-Learning Network), 381-389, Budapeşte, Macaristan. ISBN 978-615-5511-18-9
3 2015 Aydın, G., Kandemir Özdinç, N., ve Aksu, M. (2015). The relationship between cognitive distortions and      forgiveness in romantic relationships. [Romantik ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar ve affetmenin ilişkisi]. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1338-1349. doi: 10.14687/ijhs.v12:1.3206.
4 2014 Aydın, G. ve Yerin-Güneri, O. (2014). Qualitative and quantitative evaluation of an English language peer tutoring program for low achieving students. [Akademik başarısı düşük öğrenciler için hazırlanan İngilizce dil öğretimi akran desteği programının nitel ve nicel değerlendirmesi]. Freda, M.F. (Ed.) Reflexivity in Higher Education: Research and Models of Intervention for Underachieving Students, 27-34 içinde. Aracne editrice, Roma, İtalya. doi: 10.4399/97888548701472. ISSN-978-88-548-7014-7. 
5 2014 Aydın, G. ve Yerin-Güneri, O. (2014). The role of English proficiency level, personal and affective factors predicting language preparatory school students’ academic success. [İngilizce dil seviyesi, kişisel ve duyuşsal faktörlerin hazırlık okulu öğrencilerinin başarılarını yordamadaki rolü]. Freda, M.F. (Ed.) Reflexivity in Higher Education: Research and Models of Intervention for Underachieving Students, 17-25 içinde. Aracne editrice, Roma, İtalya. doi: 10.4399/97888548701472. ISSN-978-88-548-7014-7.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017
Aydın, G. ve Yerin-Güneri, O. (2017, Mayıs). Testing factor structure and reliability of Turkish version of State Self-Forgiveness Scale (SSFS) [Durumsal Kendini Affetme Ölçeği’ni Türk kültüre uyarlama, faktör yapısı ve güvenirliğini test etme]. EJER 4th International Eurasian Educational Research Congress (4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), s.1467-1468. Denizli, Türkiye. 
 
2 2017
Gül, A., Aydın, G., Çağ, P. ve Tokel, T. (2017) . Implications of 3D virtual worlds for counseling services in higher education [Üçboyutlu sanal dünyaların yükseköğretimde psikolojik danışma uygulamalarında kullanılması]. EJER 4th International Eurasian Educational Research Congress (4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), s. 1905-1906. Denizli, Türkiye. 
 
3 2016
Yerin-Güneri, O. ve Aydın, G. (2016). Turkish adaptation of Perfectionism Cognitions Inventory (PCI). [Mükemmeliyetçi Düşünceler Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması]. Bildiri Sunumu, EJER 3rd International Eurasian Educational Research Congress (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), s. 1809-1810. Muğla, Türkiye.
 

4 2015
Aydın, G. (2015l). The role of power and gender in romantic relationship satisfaction among college students. [Üniversite öğrencilerinde güç ve cinsiyetin romantic ilişki doyumunu yordamadaki rolü]. Bildiri Sunumu, ECER (The European Conference on Educational Research), Budapeşte, Macaristan.
 

5 2015
Aydın, G. (2015). Learning needs of preparatory students. [Hazırlık okulu öğrencilerinin öğrenmede duyduğu ihtiyaçlar]. Bildiri Sunumu,12th ODTÜ International ELT Convention, s. 36. Ankara, Türkiye. 
 

6 2015
Yerin-Güneri, O., Sümer, H.C., Çağ, P., Barutçu-Yıldırım, F., Aydın, G., ve Çapa-Aydın, Y. (2015). Alumni and student opinions regarding areas of improvement in undergraduate education and competences of the graduates. [Mezun ve öğrencilerinin lisans eğitiminde geliştirilmesi gereken alanlar ve yeterliklere ilişkin görüşleri]. Bildiri Sunumu, ECER (The European Conference on Educational Research), Budapeşte, Macaristan.
 

7 2014
Aydın, G., Kandemir-Özdinç, N. ve Aksu, M. (2014). The relationship between cognitive distortions and forgiveness in romantic relationships. [Romantik ilişkilerde bilişsel çarpıtmalar ve affetmenin ilişkisi]. Bildiri Sunumu, ECER (The European Conference on Educational Research), Porto, Portekiz.
 
8 2014
Aydın, G. ve Yerin-Güneri, O. (2014). Qualitative and quantitative evaluation of an English language peer tutoring program for low achieving students. [Akademik başarısı düşük öğrenciler için hazırlanan İngilizce dil öğretimi akran desteği programının nitel ve nicel değerlendirmesi]. Bildiri Sunumu, INSTALL International Conference, Napoli, İtalya.
 

9 2014
Aydın, G. ve Yerin-Güneri, O. (2014). The role of English proficiency level, personal and affective factors predicting language preparatory school students’ academic success. [İngilizce dil seviyesi, kişisel ve duyuşsal faktörlerin hazırlık okulu öğrencilerinin başarılarını yordamadaki rolü]. Poster Sunumu, INSTALL International Conference, Napoli, İtalya.
 

10 2014
Mesutoğlu, C., Akçabozan, N.B., Muyan, M., Aydın, G., Ünlü Kaynakçı, F.Z., ve Sancak Aydın, G. (2014). Değişen kıyafet uygulamasına yönelik öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Bildiri Sunumu, EJER 1st Eurasian Educational Research Congress (1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi). İstanbul, Türkiye.  

11 2013
Çağ, P., Barutçu-Yıldırım, F., Aydın, G. ve Erkan-Atik, Z. (2013,). Investigating the role of facebook usage, life satisfaction, self-esteem and social support in predicting the loneliness of Turkish university students. [Türk üniversite öğrencilerinde facebook kullanımı, yaşam doyumu, öz-saygı ve sosyal desteğin yalnızlığı yordamaki rolünün araştırılması]. Bildiri Sunumu, International Association of Counselling (IAC) World Conference, s. 205-206. İstanbul, Türkiye. 

12 2012
 Aydın, G. ve Yerin-Güneri, O. (2012). “Let’s learn together”: Academic support program. [“Birlikte öğrenelim”: Akademik destek programı]. Bildiri Sunumu, 11th ODTÜ International ELT Convention, s. 54. Ankara, Türkiye.
 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2015 McGraw, H. (2015). Psychsmart (Aklımın Aklı: Psikoloji). M. Durak, E. Şenol-Durak, ve U. Kocatepe (Ed.). Düşünme, dil ve zeka (Bölüm 7, 162-191) (Gökçen Aydın, Çeviren). Ankara: NOBEL Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-278-3.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Aydın, Y. ve Aydın, G. (2017). Değer Verme Ölçeği (DVÖ)’ni Türk kültürüne uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 64-77.

2 2017
Aydın, G. (2017). How does power and gender predict romantic relationship satisfaction? [Güç ve cinsiyet romantik ilişki doyumunu nasıl yordamaktadır?]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 71-82
3 2017
Aydın, G. ve Çağ, P. (2017). İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 217-225.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2015
 
Owen, D., Yerin-Güneri, O., Korkut-Owen, F., Sun-Selışık, E., Çağ, P., ve Aydın, G. (2015). Psikolojik danışma tekniklerinin öğretilmesinde video modellemenin kullanılması: Bir pilot uygulama. Bildiri Sunumu, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, s. 316-319. Mersin, Türkiye
2 2015 Yerin-Güneri, O., Ünlü-Kaynakçı, F. Z., ve Aydın, G. (2015). Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Bildiri Sunumu, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, s. 289-291. Mersin, Türkiye. 
 
3 2015 Aydın, G. ve Çağ, P. (2015). İlişkilerde güç algısı ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bildiri Sunumu, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, s. 138-140 Mersin, Türkiye. 
4 2015 Çağ, P., Aydın, G., Barutçu-Yıldırım, F., Yerin Güneri, O., ve Çapa Aydın, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin başarı ve başarısızlıklarını etkileyen faktörlere nitel bir bakış. Bildiri Sunumu, 8. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
5 2011
Mesutoğlu, C., Aydın, G., ve Yerin-Güneri, O. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinde problemli İnternet kullanımını yordamada cinsiyet, yaş, sosyal beceri ve utangaçlığın rolü. Bildiri Sunumu, 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, s. 92-93. İzmir, Türkiye. 
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2017 2017-BAP (Araştırmacı): Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
2 2017 2017- BAP (Araştırmacı): Kabul ve Kararlılık Terapisi Bakış Açısıyla Sınav Kaygısıyla Başetme Grubu / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
3 2016 2016- BAP (Araştırmacı): Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
4 2011
2011- BAP (Araştırmacı): Üniversite Yaşamına Katılım Düzeyleri ODTÜ Öğrencilerinin Başarılarını Nasıl Etkiliyor? / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1 2015 ACBS- Association for Contextual Behavioral Science: 2015-Halen
2 2013 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği: 2013-Halen
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2017 2017- EDEN Konferansı En İyi Araştırma Bildirisi
2 2009
2008-2009 Akademik Yılı Yüksek Şeref Öğrencisi
3 2008 2007-2008 Akademik Yılı Yüksek Şeref Öğrencisi
 
4 2006 2005-2006 Akademik Yılı Yüksek Şeref Öğrencisi
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PDR451 ALGI PSİKOLOJİSİ Seçmeli3