Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Gürhan CAN
Dr. Ög. Üyesi Ramin ALİYEV
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Ög. Üyesi Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN
Dr. Ög. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI
Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Araştırma Görevlisi Özgür Osman DEMİR
Araştırma Görevlisi Ahmet AYAZ
Araştırma Görevlisi Mehmet GÖKTAŞ
Araştırma Görevlisi Esra EKER
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK

Akademik Geçmiş
Lisans : Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans : “Türkiye’de Nüfus ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği”, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Ankara Üniversitesi
Doktora : “Türk Yükseköğretiminde Araştırma Eğitimi”, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü (Eğitim İstatistiği ve Araştırma), Ankara Üniversitesi

Telefonu :
Odası :
E-Posta : sener.buyukozturk@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası : www.senerbuyukozturk.com.tr
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Araştırma Konuları

 Sosyal bilimlerde veri analizi

 Araştırma teknikleri

 Ölçme araçlarının uyarlanması ve geliştirilmesi

 Alternatif ölçme ve değerlendirme

     Program izleme ve değerlendirme

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015

Şenferah, S. (2015).  2010Yılı Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

2 2015

Uysal, M. (2015).   Araştırma Özyeterlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Klasik Test Kuramı Ve Madde Tepki Kuramına Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

3 2015

Yıldırım, H. (2015).    2012 Yılı Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

4 2009

Pazı, S. (2009). İlköğretim Matematik Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

5 2007

Coşkun, G. (2007). Performansa dayalı durum belirlemenin öğrencilerin matematik tutumlarına, özyeterliğine ve başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

6 2005

S. (2005). Türk kara havacılığı için s-70 helikopteri mürettebat koordinasyonu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bir eğitim modeli önerisi. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü

7 2004

İrban, H. (2004). Kara Harp Okulu personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

8 2004

Uğural, M. (2004). Barışı destekleme harekatına katılacak muhabere sınıfı personelin eğitim ihtiyaçlarının analizi ve bir program önerisi. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü.

9 2003

Soylu, E. (2003). İlköğretim müfettişlerinin öğretmen denetimlerinde denetim ilkelerini uygulama düzeyine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

10 2002

Bingöl, N. (2002). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştıkları yönetim sorunlarıAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.  

11 2002

Karazeybek, F. (2002).  Milli eğitim bakanlığı merkez teşkilatında personel yönetimi sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

12 2000 Şahin, M.P. (2000). Genel lise yöneticilerinin yönetici-öğrenci iletişimini  etkileme girişimleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.  
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2007

Tepeli, K. (2007). Büyük kas becerilerini ölçme testi’ninTürkiye standardizasyonu.  Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (İkinci Danışman)

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Ömeroğlu, E, Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E.,  Özyürek, A. Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A. Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S.(2015). Determination and interpretation of the norm values of preschool social skills rating scale teacher form. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 15 (4), 981-996, DOI: 10.12738/estp.2015.4.2514  Indexed by SSCI)
2 2013

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2013). Conners Ana baba Dereceleme Olceği-Yenilenmiş Kısa: Turkiye Stardardizasyon Calışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50 (100-109). (Indexedby SCI-E)

3 2013

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2013). Conners Öğretmen  Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 38 (167),  81-97 

4 2012

Sert, N., Adamson, J. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Autonomyand European Language Portfolio Useamong Turkish Adolescents. Education and Science, 37 (166), 129-140(Indexedby SCI....).

5 2010

Büyüköztürk, Ş. &Gülbahar, Y. (2010). Assessment preferences of higher education students. Egitim Arastirmaları-EurasianJournal  of Educational Research, 41, 55-72 (Indexedby SCI....).

6 2009

Erciyas, K., Hamamci, Z., Büyüköztürk, Ş. &Erciyas, F. (2009, November). Revised dental beliefs survey: reliability and validity of a 22-item  modified Turkish version. Journal of Oral Rehabilitation, 36 (11) ,831-839. (Indexedby SCI....).

7 2009 Kayrı, M. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Nicel Bilimsel Bulgulara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile İncelenmesi: Uygulamalı Bir &Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1751-1780 (Indexed by SSCI...)
8 2009 S. Sevinc, S., Ozcebe, E., Atas, A. & Buyukozturk, S. (October 2009). Articulation skills in Turkish speaking children with cochlear implant. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73 (10), 1430-1433 (Indexed by SCI)
9 2008

Yetkin Ay, Z., Gündoğar, M.D. and Büyüköztürk, Ş. (2008, February). Dental hygiene fear survey: Reliability and validity of theTurksih version. Journal of Dental Education, 72 (2), 183-194. (Indexedby SSCI)

10 2008 Büyüköztürk, Ş. & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). Discriminant function analysis: Concept and application. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 33, 73-92. (Indexed by SSCI)
11 2008

Gülbahar, Y. ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme tercihleri ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal of Education), (35), 148-161. (IndexedbySSCI, ERIC...)

12 2008

Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş., Akgün, A. Ö. Kılıç-Çakmak, E. and Demirel, F. (2008).  TheTurkish Adaptation Study of MotivatedStrategiesFor Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 YearOldChildren: Results of ConfirmatoryFactor Analysis. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 7(4), 108-117. (Indexedby SSCI)

13 2005

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005, Kış). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması.Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (18), 57-70. (IndexedbyERA (EducationalResearchAbstracts), EbscoHOST)

14 2004

Hamamcı, Z. ve Buyukozturk, S. (2004). The interpersonal cognitive distortions scale: Development and psychometric characteristics. PsychologicalReports, 95, 291-303. (Indexedby SSCI)  

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2013

Akbaba-Altun, S. &Büyüköztürk, S. How  Elemantary  School Principals’ Change Tendencies Are Related with Their Opinion about Curriculum Change. 4. World Conference on Learning, Teaching, &  Educational Leadership. 27-29 October, 2013 Barcelona-SPAIN

2 2012

Kılınç, A. Ç., Büyüköztürk, Ş., &AkbabaAltun, S. (2012, June). Leadership capacity school survey (LCSS): Adaptation for Turkish culture. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Praha, Czech Republic

3 2012

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., KılıçÇakmak, E., Özyürek, A., GültekinAkduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., (2012). Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal BeceriT emelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci. I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Girne-KuzeyKıbrıs

4 2011

Akbaba-Altun, S. Büyüköztürk, Ş., Önen, E., Kogar, H.E. Relationship Between Teachers’ Beliefs About Self-Efficacy, Personnel Co-Operation, Teachers’ Seniority, Time On Task, Teachers-Students Relations And The Results Of Teachers’ Evaluations And Teaching Practices, Paper presented at13th International Conference “Measurement and Evaluation In The Education Of The Balkan Countries”, Belgrade, June 16 – 18, 2011, Serbia.

5 2011

Büyüköztürk, Ş.,  Akbaba-Altun, S. And Deryakulu, d. (2011). Turkish Teachers’ Beliefs and Attitudes about Teaching and Their Pedagogical Practices: An Analysis Based-on the Outcomes of the Teaching and Learning International Survey (TALIS). Visions for Teaching and Teacher Education: In view of a knew knowledge base for Teacher Education, Language Learning and Math/Science Education, Oslo, 18-20 Mayıs 2011(Özet yayınlandı)

6 2010

Sert, N., Adamson, J. andBüyüköztürk, Ş. (2010). Learner autonomy in ELT courses,  World Conference on EducationalSciences 4-7 Şubat 2010, İstanbul. (Özet yayınlandı)

7 2010

Büyüköztürk, Ş., Birol, C., Atalay, K., Sozgun, Z. and Kebapçı, Ş. (2010). Developing a research self efficacyscale.  World Conference on Educational Sciences 4-7 Şubat 2010, İstanbul. (Özet yayınlandı)

8 2009

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A. (2009). Determining the Views of Preschool andPrimary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children, World Conference on EducationalSciences, 4-7 Şubat 2009, Lefkoşa.

9 2009

Deryakulu, D. Büyüköztürk, Ş. & Özçınar, H. (2009) Predictors of academic achievement of student tteachers with different learning styles. ICCEIT 2009:Inernational Conference on Computer Education& Instructional Techonology (WCSET 2009 : World Congress on Science, Engineering, andTechnology), 28-30 October, Venice, Italy

10 2009

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009). A Study into the status of knowledge, behaviors and evalution of preschool and primary school teachers teaching at 1-5th  grades over problem solving skills, 11th International Conference on Education, 25-28 May, Athens,GREECE.

11 2009

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009).  A Study into the status of knowledge, behaviors and evalution of preschool teachersover problem solving skills, Second Ensec Conference, 9th – 12th September, Izmir, Turkey

12 2009

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009). Development of A Problem Solving Scale for ChildrenAttending Class 1-5 Of Primary Education and Norm Study for Turkey, The Sixteenth International Conference on Learning,University of Barcelona, 01-04 July, Barcelo 

13 2008

Deryakulu, D., Buyukozturk, S., Karadeniz, S. &Olkun, S. (2008). Satisfying and frustrating aspects of ICT teaching: A comparison based on self-efficacy. CITE 2008: Internal Conference on Communication and Information Technologies in Education, December 17-19, Bangkok

14 2008

Büyüköztürk, Ş., Kutlu, Ö. & Doğan, D. (2008, July).  Comparison of elementary teachers’ attitudes towards alternative assesment methods. International Conference on Education, Edconomy&Society (July 17-19), Paris. (Özet yayınlandı)

15 2006

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. İşeri, E., Ak, A. and  Özaydın, L. (2006).  Validity and reliability study of theTurkish version of conners teacher rating scale-revised (CTRS-R). World Psychiatric Association International Congress, July 12-16, 2006 Istanbul (Özet yayınlandı)

16 2006

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş.and İşeri, E. (2006). Yenilenmiş Conners anababa dereceleme ölçeği kısa Türkçe Formu’nun psikometrik özellikleri. International Development Neuropsychiatry Meeting-III, September 12-14, İstanbul (Özet yayınlandı)

17 2005

Büyüköztürk, ş., Demirel, F. And Akgün, Ö. (2005).   UniversityStudents’ Motivation and Use of Learning Strategies: Turksih Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire. The paper presented at  7th Internatiıonal Conference on Education (20-22 Mayıs 2005, Atina) and published in  the Proceeding.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (23.baskı).  Ankara: Pegem Yayınları
2 2016

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. Ve Köklü, N.  (2016). Sosyal bilimler için istatistik (18.baskı). Ankara: Pegem Yayınları

3 2016

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. Ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik (4.baskı). Ankara: Pegem yayınları

4 2015

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (18.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları

5 2014

Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol gruplu desen ve SPSS uygulamalı veri analizi (4.baskı). Ankara: Pegem Yayınları

6 2006

Büyüköztürk, ş., Demirel, F. And Akgün, Ö. (2006).   University Students’ Motivation and Use of Learning Strategies: Turksih Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire. NikiKyriakidou (Editor).International reflections on education and business.Athens: Athens Institute for education and research., 233-246

7 1998

Büyüköztürk, Ş. (1998). Üniversite öğrencilerinin araştırma yeterlikleri (Ankara ilinde yapılan bir tarama). H.Taymaz ve M. Hesapçıoğlu (editörler). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, 31- 51

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2014

Şenferah, S., Yıldırım, H., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Matematik ve Fen Başarılarının İBBS-1 Düzeyinde İncelenmesi. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi.

2 2014

Yıldırım, H., Şenferah, S., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Fen Ve Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi.4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

3 2014

Şekercioğlu, G., Çokluk, Ö. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Yordayıcılarının Belirlenmesi 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

4 2014

Kılıç, A.Ç., Büyüköztürk, Ş. ve Akbaba Altun, S. (2014). Okullarda liderlik kapasitesi ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20 (1), 23-46.

5 2012

Kaner, S., , Büyüköztürk, Ş., İşeri, E. (2012). Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Kısa Formunun Türk ergenlere uyarlama çalışması.Klinik Psikiyatri Dergisi, 15 (4), Baskıda. 

6 2011

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. 2011). Connersanababa dereceleme ölçeği yenilenmiş uzun formu: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik ve Ruh Sağlığı Dergisi, 18 (1), 45-57

7 2011

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. (2011). Conners-Welle ergen öz-bildirim ölçeği uzun formu: Türk ergenlerde psikometrik özelliklerin değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri, 14, 71-84

8 2011

Büyüköztürk, Ş., Atalay, K., Sozgun, Z. And Kebapçı, Ş. (2011). The development of research self-efficacy scale. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1, 22-29 (Indexed by Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO.. )

9 2010

Çoban, A.İ., Şahin, F., Uluocak, G.P. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Turkish Adaptation of theChinese Perceived Causes of Poverty Scale.European Journal of Social Sciences, 15 (4), 564-572. (Indexed by EBSCO, SSRN, DOAJ…)

10 2009

Alagöz, N. & Büyüköztürk, Ş. (2009). Aural pragmatıc comprehensıon.Novitas-RoyalResearch On YouthAnd Language, 3(2), 83-92.  (IndexedbyCopernicus, Academic Index, TheAsianEducation Index...)

11 2009

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009). Determining the Views of Preschool andPrimary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children,Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 1969–1974.

12 2009

Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., Karadeniz, Ş., &Olkun, S. (2009). Satisfying and Frustrating Aspects of ICTTeaching: A Comparison Based on Self-Efficacy. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 1(1), 39-42 (Indexedby Universal SCI, EBSCO...)

13 2008

Sucuoğlu,B.,  Büyüköztürk, Ş. ve  Ünsa, P. (Ocak 2008). Türk çocuklarının temel-ilişkisel kavram bilgilerinin değerlendirilmesi.İlköğretim Online Dergi,7 (1), 203-217, http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say1/v7s1m15.pdf. (Indexed and abstracted byIndexCopernicus, AERA, eJournals in Education, NewJour EBSCO and Ulakbim)

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2014

Uysal, M., Yıldırım, Y., Eşici, H. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Langer Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması.4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

2 2014

Yıldırım, H., Şenferah, S., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Fen Ve Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi.4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi.

3 2014

Şenferah, S., Yıldırım, H., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Matematik ve Fen Başarılarının İBBS-1 Düzeyinde İncelenmesi. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi.

4 2009

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. Ve Özyürek, A.(2009). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri Konusundaki Bilgi, Davranış ve Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi, 1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 01-03 Mayıs, Çanakkale.

5 2008

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yöntem Sorunu. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (14 Mayıs),Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale

6 2008

Kayrı, M. ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Çoklu Regresyon Analizinde Yordayıcılara Ait GenellenebilirliğinJackknife Yöntemi ile Belirlenmesi. I.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (14-16 Mayıs), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

7 2008

Büyüköztürk, Ş., Kutlu, D. ve Doğan, D. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Tutumları. I.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (14-16 Mayıs), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

8 2008

Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S., Yiğitcan, Ö. ve Temiz, N. (2008, Eylül).  Öğretmenler eğitimde yeni yaklaşımlar konusunda ne biliyorlar? Neler bilmek istiyorlar? 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya. 

9 2008

Sert, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2008, Eylül).  Yabancı dil eğitiminde öğrenme özerkliği bağlamında dil gelişimi. 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya

10 2007

Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş. ve Doğan, D. (2007). İlköğretim Öğretmenlerin Yeni Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa  Üniversitesi, Tokat. (Bildiri metni yayınlandı)

11 2007

Ercan, H., Büyüköztürk, Ş., Güney, N. Ve Çok, F. (2007). Ergenlerin problem davranışlarının psikososyal koruyucu ve risk etkenlerine yönelik bir ölçek çalışması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Çeşme İzmir. (Özet yayınlandı)

12 2006

Büyüköztürk, Ş., Koç, K.  Doğan, D., Bıyıkoğlu, Ç., Yiğitsoy, A. Erden, Y. (2006). İlköğretim Okulunda Yeni Değerlendirme Yöntemleri: Performans Değerlendirme ve Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme.  Eğitimde İyi  Örnekler Sempozyumu (8-9 Mayıs 2006, Sabancı Üniversitesi). (Özet yayınlandı)

13 2006

Büyüköztürk, Ş., Koç, K. ve Doğan, D. (2006). Okulda Performansa Dayalı Değerlendirme: Kavram ve Uygulama. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla (Özet yayınlandı)

14 2006

Kaner, Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. (2006).  Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği- Uzun Formu’nun Türkçe Uyarlama Çalışması. 14.Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara (Özet yayınlandı)

15 2006

Kaner, S. Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2006). Ergenlerin problem davranışlarının yaşlara ve cinsiyete göre incelenmesi. 11.Ergen Günleri, 1-3 Aralık 2006, Hacettepe Üniversitesi. (Özet yayınlandı)

16 2003

Büyüköztürk, Ş. ve Kaşıkçı, F. (15-18 Ekim 2003). İlköğretim 8.sınıf yeni fen bilgisi ders kitabının fen programının amaçlarıyla uygunluğu.XII.Eğitim Bilimleri Kongresi.  Antalya (Bildiri metni yayınlandı)

17 2000

Sunay, H., Büyüköztürk, Ş., Müniroğlu, S. Ve Gündüz, N. (26-27 Mayıs 2000). Beden eğitimi ve spor öğretmenlik programlarının fiziksel aktiviteye güdülemeye etkisi. 1.Gazi Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 335-349 (Özet yayınlandı)

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2015

UNICEF’çe desteklenen, “Su, Temizlik ve Sanitasyon (WASH) Okul Eğitimi İçeriği  Ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi  Pilot Uygulama Projesi (Ref: Edu/Tura/2014-I)”,  Danışman /Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü, Mart-Aralık 2015

2 2015

Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, “İş ve Mesleklerin Belirlenmesi ve Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Projesi”,  Danışman /Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü, Haziran-Aralık 2015

3 2015

SEİS ve TÜMDEF, “İktisadi İşletmeleri Adi Ortaklığıbünyesinde yürütülecek olan, tıbbi cihazlarla işletmelerinde görev yapacak kişilerin alacakları mesleki eğitimleriyle ilgili Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Projesi”,Danışman, Şubat-Temmuz 2015

4 2013

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Libya ve Afgan Polis Adaylarına Yönelik Düzenlenen Eğitimin Değerlendirilmesi ve Raporlanması” Projesi, Proje Yöneticisi, Ocak-Mart 2013

5 2013

TUBİTAK’ça desteklenen,“Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (TUBİTAK KAMAG-109G047)”. Araştırma Koordinatörü. Proje Başlama Tarihi: Kasım 2010, Bitiş: Eylül 2013, Proje Süresi: 36 ay

6 2013

Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi”,  Danışman, Proje Başlama Tarihi: 29 Ekim 2011, Bitiş: Nisan 2013, Proje Süresi: 18 ay. 

7 2013

TUBİTAK’ça desteklenen, “Erken Okuryazarlık Testi (EROT) Geliştirme Çalışması SOBAG (110K589) Projesi”, Araştırmacı, Aralık 2011-Aralık 2013.

8 2012

UNICEF-MEB, “Okul Öncesi Eğitim Programlarının Güncellenmesi Projesi”,Ölçme ve Değerlendirme Danışmanı, Ocak-Haziran 2012

9 2012

Milli Eğitim Bakanlığı, “2011 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS)” Ulusal Ön Rapor Hazırlama Projesi, Danışmanı, Ekim- Aralık 2012

10 2011

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, “İlköğretim 4 ve 8.Sınıf için OBBS Test Sorularının Geliştirilmesi”Projesi,Danışman,Kasım 2010– Şubat 2011

11 2011 Dünya Bankasınca desteklenen Milli Eğitim Bakanlığının “Orta Öğretim  Programlarının Değerlendirilmesi Projesi”, Araştırma ve Ölçme-Değerlendirme Koordinatörü, Proje Başlama Tarihi: 18 Ağustos 2011, Proje Süresi: 20 hafta
12 2010

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Geliştirme Projesi “Mesleki Rehberlik Bileşeni” Dünya Bankası Projesi,Danışman,Nisan 2008- Mart 2010

13 2010

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, “SBS’nin Değerlendirilmesi; Ortaöğretimin Dört Yıla Çıkartılmasının Değerlendirilmesi, Ortak 9.Sınıf Uygulamasının Değerlendirilmesi” Projeleri,Danışman, Nisan 2010– Eylül 2010

14 2007

DPT’ca desteklenen “Conners Dereceleme Ölçeği’nin Türkiye Norm Çalışması”, Araştırmacı, Proje Başlama Tarihi:  Ocak 2004 – Eylül 2007. 

15 2007

TUBİTAK’ca desteklenen  “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin 12-18 Yaş Türkiye Norm Çalışması (SOBAG-104K097)”, Proje Yöneticisi, Temmuz 2005 – Temmuz 2007

16 2007

TUBİTAK’ca desteklenen “Ergenlikte Riskli Davranışların Yaygınlığının Belirlenmesi ve Azaltılması: Okul Temelli Bir Proje  (SOBAG-106K332)”,Araştırmacı, Proje Başlama Tarihi: Ocak 2007, Proje Süresi: 36 ay

17 2006

TUBİTAK’ca desteklenen  “Büyük kas becerilerini ölçme testi’nin  Türkiye standardizasyonu” (SABAG-105S135). Araştırmacı, Mayıs 2005-Aralık 2006

18 2006

“The Developing of The System of The Measurement and Evaluation”. The Private Schools of Baskent University, Project Manager,Date: From 2005 Julyto 2006 January

19 2006

UNICEF, “Haydi Kızlar Okula! Kız Çocukklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası Projesi Değerlendirme Araştırması”, Proje Yöneticisi, Eylül 2005 -  Eylül 2006

20 2006

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, “Yurt Sevgisi Projesi Değerlendirme Araştırması”,Araştırmacı, Aralık 2004 – Mayıs 2005

21 2005

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Avrupa Birliği Destekli “İlköğretim Programlarını Değerlendirme Araştırması”,Eylül 2004 – Eylül 2005. 

22 2003

Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Dünya Bankası Destekli “Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Eğitim ve Araştırma Projesi”, Proje Yönetici Yard. ve Proje Kordinatörü,  Kasım 2002-Haziran 2003

23 2003

Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Dünya Bankası Destekli “Temel Eğitim Okullarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi: Araştırma Projesi”, Proje Yönetici Yard. ve Proje Kordinatörü,  Ocak 2002-Ocak 2003.

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2015- Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
2 2011-2014

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Anabilim Dalı Başkanı

3 2009-2010

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yard.          

4 2000-2003

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yard.

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2013

Yayın Teşvik Ödülü: TUBİTAk ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından SSCI’de taranan dergilerde yayımlanan 11 makale için alınmıştır

2 2006

11. Ergen Günleri Kongresi (1-3 Aralık 2006 )Poster Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü. (Kaner, S. ve İşeri, E. İle birlikte sunulan “Ergenlerin problem davranışlarının yaşlara ve cinsiyete göre incelenmesi” adlı çalışma için alınmıştır.)

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PDR206 İSTATİSTİK II Zorunlu3
2 PDR311 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu3