Lisans | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Lisans

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

EGK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

Ders Kodu ve Adı:

EGK003 Yabancı Dil 1

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

Ders Kodu ve Adı:

EGK005 Türk Dili 1

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

Ders Kodu ve Adı:

EGK007 Bilişim Teknolojileri

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

Ders Kodu ve Adı:

EMB001 Eğitime Giriş

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

Ders Kodu ve Adı:

RPD101 Psikolojiye Giriş

Kredi / AKTS: 4/8
Ders İçeriği:

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vb.); psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.); psikolojinin biyolojik temelleri, zekâ ve kuramları, duyum ve algılama, bellek; kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

Ders Kodu ve Adı:

EMB007 Eğitimin Felsefesi Temelleri

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

Ders Kodu ve Adı:

İNT100 Üniversite Hayatına Giriş

Kredi / AKTS: 1/1
Ders İçeriği:

Üniversite Hayatına Giriş dersi, üniversite eğitimine başlayan öğrencilerimizin yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarını amaçlayan bir dizi tanıtım, bilgilendirme seminerleri ve sosyal etkinliklerden oluşur. Eğitim-öğretim yılının ilk haftasında oryantasyon programı çerçevesinde düzenlenen bu ders kapsamında üniversite ortamını, öğrenim göreceğiniz bölümü, üniversitenin sunduğu olanakları, Gaziantep şehrinin kültürel değerlerini tanıyacak ve ilginizi çeken etkinliklere ve seminerlere katılarak üniversiteye ilk adımı atmış olacaksınız.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

EGK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

Ders Kodu ve Adı:

EGK004 Yabancı Dil 2

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

Ders Kodu ve Adı:

EGK006 Türk Dili 2

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı:
EGK108 – İnsan İlişkileri ve İletişim
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

Ders Kodu ve Adı:
EMB102 – Özel Eğitime Giriş
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Özel eğitimin tanımı, kapsamı ve özel eğitim alanına ilişkin temel kavramlar, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özellikleri ve ihtiyaç duydukları eğitimsel müdahaleler, özel eğitime ihtiyaç duyan gruplar ve eğitimi (Yaygın gelişimsel bozukluklar, zihin engeli, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, down sendromu) davranış değiştirme, temel beceri kazandırılması, özel eğitimde ihtiyaç belirleme, bireysel farklılıklar ve psikolojik yaklaşımlar, anne-baba eğitimi, bireysel eğitim programı, kaynaştırma eğitimi, özel eğitimde etik.

Ders Kodu ve Adı:

EMB104  Gelişim Psikolojisi

Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği:

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişimi etkileyen faktörler: kalıtsal faktörler, çevresel faktörler, tarihsel zaman faktörü; gelişim kuramları: Freud’un psikoseksüel gelişim kuramı, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, Maslow’un kişilik gelişimi kuramı, Levinson’un gelişim kuramı, ekolojik yaklaşım (Bronfenbrenner); doğum öncesi gelişim, çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi; ergenlik döneminde bedensel gelişim, ergenliğe özgü gelişim görevleri, ergenlikte bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve psiko-sosyal gelişim. Yetişkinliğe geçiş (beliren yetişkinlik); genç yetişkinlik döneminin temel özellikleri, genç yetişkinliğe özgü gelişim görevleri, genç yetişkinlik döneminde yakın ilişki kurma, genç yetişkinlik döneminde çalışma yaşamına uyum; orta yetişkinlik döneminin temel özellikleri, orta yetişkinliğe özgü gelişim görevleri ve karşılaşılabilecek sorunlar, orta yetişkinlikte bedensel gelişim, orta yetişkinlikte bilişsel gelişim, orta yetişkinlikte kişilik gelişimi, orta yetişkinlikte psiko-sosyal gelişim; yaşlılık döneminin temel özellikleri, yaşlılık dönemine özgü gelişim görevleri, yaşlılık döneminde bedensel gelişim, yaşlılık döneminde kişilik gelişimi, yaşlılık döneminde bilişsel gelişim ve yaşlılık döneminde psiko-sosyal gelişim.

Ders Kodu ve Adı:

RPD102 Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya Giriş

Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

RPD’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, RPD’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici-çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; RPD’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

EGK201 Liderlik ve İnovasyon

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

İnovasyon ve liderliğin tanımı, yenilik, yenilikçilik, inovatif örgüt kültürü, yönetim ve liderlik, liderlik tipleri, liderin özellikleri, inovatif liderlik, 21. yüzyılda değişen liderlik becerileri.

Ders Kodu ve Adı:
EMB201 – Davranış Bilimlerinde İstatistik
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve non-parametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanması.

Ders Kodu ve Adı:

RPD201 Sosyal Psikoloji

Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri; sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

Ders Kodu ve Adı:

RPD203 Öğrenme Psikolojisi

Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen (öğrenen, öğrenme malzemesi, öğrenme stratejisi, öğrenme ortamı ile ilgili) etkenler, öğrenme kuramları (davranışçı yaklaşım, bilişsel yaklaşım, hümanist yaklaşım), etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

Ders Kodu ve Adı:
EMB203 – Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
EMB202 – Kültürel Antropoloji
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Antropolojinin temel konuları ve kültür kavramı; kültürel antropolojinin tarihçesi ve kültürel değişme, kültür ve değerler, kültürün ilişkili olduğu kavramlar (dil, ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi), toplumsal cinsiyet, evlilik, aile, akrabalık ve soy sistemleri; sosyal organizasyonlar ve törenlerin simgesel anlamı; din antropolojisi, iletişim, ekonomi, eğitim, film ve fotoğrafçılık, tarih, gazetecilik, hukuk, dil bilim, edebiyat, tıp, siyaset bilimi ve sosyoloji olmak üzere farklı alanların ders kapsamında ve RPD çerçevesinde ele alınması.

Ders Kodu ve Adı:
RPD204 – Çevrimiçi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Çevrimiçi (online) psikolojik danışma hizmetlerinin tanımı, sınırlılıkları, çevrimiçi danışma sürecinde etik kurallar, psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışma hizmetleri için sahip olması gereken beceriler, yurtiçi ve yurtdışındaki psikolojik danışmanlık kuruluşlarının çevrimiçi hizmetler için belirlediği standartlar.

Ders Kodu ve Adı:

RPD206 Kişilik Kuramları

Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı; kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:
EMB011 – Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

Ders Kodu ve Adı:
EGK202 – Çocuk Edebiyatı
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Çocuk kavramı, Çocuk edebiyatının amacı ve önemi, Çocuk edebiyatının tarihçesi, Çocuk edebiyatı türlerinden masal, şiir, hikâye, roman ve tiyatroBu türlerdeki dil ve üslup, Türkiye’de yayınlanan çocuk gazete ve dergileri, Çocuk edebiyatı yazarları, Örnek metin incelemeleri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD208 – Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği:

Psikolojik danışma süreci ve evreleri, psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrama, terapötik koşulları oluşturabilme ve psikolojik danışma ilişkisi kurabilme; temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme, ele alınan konular ile ilgili örnek uygulamalar.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
RPD301 – RPD’de Program Geliştirme
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Eğitimde program geliştirme, temel kavramlar, modeller; okul RPD programları ile ilişkisi, okul RPD programlarının tarihçesi ve okul RPD program modelleri, okul RPD programlarının planlanması, okul RPD programlarının tasarlanması ve program etkinlikleri (hizmetler); okul RPD programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi; psiko-eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

Ders Kodu ve Adı:
EMB010 – Eğitimde Proje Hazırlama
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD305 – Psikolojik Danışma Becerileri
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Psikolojik danışma sürecinde oturumları yönetme, danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırma, amaç oluşturma, ileri psikolojik danışma becerilerini kullanma, strateji belirleme ve müdahale seçme, sonlandırma ve izleme konularında gerekli olan bilgi ve beceriler, ele alınan konular ile ilgili uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:
RPD307 – Psikolojik Danışma Kuramları
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

Ders Kodu ve Adı:
RPD309 – Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeler; kariyer gelişim sürecini etkileyen psikolojik faktörler, kariyer gelişim sürecini etkileyen diğer faktörler, kariyer danışmanlığında psikodinamik ve gelişimsel yaklaşımlar, Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
RPD302 – Davranış Bozuklukları
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği:

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, tanı ölçütleri ve DSM V tanı ölçütlerine göre çocuk, ergen ve erişkinlerde görülen davranış bozuklukları, müdahale yöntemleri ve klinik gözlem.

Ders Kodu ve Adı:

RPD304 Grupla Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler; grupla psikolojik danışma süreci; grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplar.

Ders Kodu ve Adı:
RPD306 – Psikolojik Testler
Kredi / AKTS: 4/6
Ders İçeriği:

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:
RPD308 – Psikolojik Danışma Kuramları 2
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Ana akım psikolojik danışma kuramları, bu kuramların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; ana akım psikolojik danışma kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:
EGK008 – Topluma Hizmet Uygulamaları
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
EMB401 – Kurum Deneyimi
Kredi / AKTS: 4/5
Ders İçeriği:

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

Ders Kodu ve Adı:

RPD401 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1

Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Süpervizyon altında psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Ders Kodu ve Adı:
RPD403 – Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:
Süpervizyon altında psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak grupla psikolojik danışma yapma.
Ders Kodu ve Adı:
RPD405 –  Okul Psikolojik Danışmanlığı
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

RPD’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, RPD nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici-çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; RPD’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
EMB402 – Okullarda RPD Uygulamaları
Kredi / AKTS: 3/7
Ders İçeriği:

Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması

Ders Kodu ve Adı:
RPD402 – Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği:

Süpervizyon altında psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Ders Kodu ve Adı:

RPD404 Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Evlilik ve aile kuramları, bağlanma stilleri, bireyselleşme-ayrışma, evlilikte benlik ve benliğin yeniden yapılandırılması, aile içi iletişim tarzları ve etkili iletişim yöntemleri konularını kapsar.

Ders Kodu ve Adı:
RPD406 – RPD’ de Proje Geliştirme (Seminer)
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

AE ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLERİ

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
RPD251- Örgütsel Davranış
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Örgütsel davranışın bilimsel temelleri; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi; araştırma teknikleri; örgüt içinde birey ve kişilik; tutumlar ve iş tatmini; bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme; örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri; örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim; örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları; örgütlerde liderlik ve kuramları; örgütlerde çatışma; örgütlerde stres ve yönetimi; örgütsel çevre ve teknoloji; örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları; örgütlerde güç ve politika; örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü.

Ders Kodu ve Adı:
RPD253-Cinsel Sağlık Eğitimi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Farklı toplumların cinselliğe bakış açıları, cinselliğe karşı olumlu değer yargıları geliştirme, Sağlıklı cinsel kimlik gelişimi, cinsel eğitimde yetişkinlerin rolü, cinsel eğitimde çevrenin rolü, erken çocukluk döneminde cinsel eğitimi destekleyici eğitim uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:
RPD255- Evlilik ve Aile Sosyolojisi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders içeriği

Bu ders aile sosyolojisindeki işlevselcilik, feminizm, yeni sağ, yeni sol gibi zıt görüşler ve eleştirel perspektifler üzerinde durur. Aile yapıları bağlamında evlilik çeşitleri, cinsiyet rolleri, mülkiyet, statüler ve kimlikler incelenir. Aile sosyoloji dersi aile yapılarını ve süreçlerini etkileyen kültürel ve ekonomik faktörler, yaş, cinsiyet, aile içi iş bölümü, aşk, çiftleşme aşamaları, ebeveynlik, tek ebeveynlik, evlat edinme, besleme, erkek evlat/kız evlat rolleri, şiddet, evliliği bitiren boşanma ve ölüm gibi çok sayıda farklı konuları da içerir. Bu konular tarihsel ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir şekilde ele alınır.

Ders Kodu ve Adı:
RPD257- Psikodrama
Kredi / AKTS: 3/4
Ders içeriği

Psikodramanın Ampirik-Kuramsal Temeli olarak sosyometri; J.L. Moreno’ya göre rol kuramı; Bilinç alanını genişletme yolu olarak psikodrama; Rol kuramı açısından psikodrama uygulaması; psikodramanın unsurları; bir psikodrama oturumunun aşamaları; psikodramada temel teknikler ve yardımcı teknikler; psikodramada ısınma oyunları uygulama şeklinde haftalık derslerin yürütülmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin spontan, yaratıcı özellikleri kazanmaları için eylem halinde olmaları, oyun tasarımlarıyla bu özelliklerinin güçlendirilmesi beklenmektedir.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
RPD252- Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Yaşam boyu gelişim bakış açısı, yaşam boyu kariyer gelişim yaklaşımları, yaşam boyu kariyer gelişim yaklaşımlarında yer alan kariyer gelişim dönemleri, çocukluk, ergenlik, beliren yetişkinlik ve yetişkinlik dönemlerine özgü kariyer gelişim ihtiyaçları, sorunları, görevleri ve müdahaleleri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD254- Stresle Başa Çıkma
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Vücudumuz ve Stres, Zihinsel Boyut, Duygular ve Limbik Sistem, Duygu Yönetimi ve Stres Yönetimi Stratejileri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD256- Aile İçi İlişkiler ve İletişim
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Aile yapısı ve etkileşim örüntüleri, ailede etkili iletişim becerileri, temel iletişim becerileri, ben-sen-biz dilleri, aile üyelerinin uygun olmayan iletişim dilleri, eşler arası iletişim, ebeveyn-çocuk iletişimi ve aileye yönelik iletişim eğitimi.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

RPD351-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

Ders Kodu ve Adı:
RPD353- Öğrenme Güçlüğü
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

Ders Kodu ve Adı:
RPD355- Kariyer Planlama ve Geliştirme
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşılabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

Ders Kodu ve Adı:
RPD357- Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Pozitif psikolojinin gelişimi, tarihçesi, gerekçesi, pozitif psikolojinin temel ilkeleri, pozitif psikolojide kavramlar (psikolojik sağlamlık, mutluluk, yaşam kalitesi, yaşam doyumu, subjektif iyi oluş, akış deneyimi), pozitif psikolojide bireyi değerlendirme, psikolojik danışma ve pozitif psikoloji, Rehberlik hizmetleri ve pozitif psikoloji.

Ders Kodu ve Adı:
RPD359- Anne Baba Eğitimi
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Pedagoji-andragoji farklılıkları, yetişkin öğrencilerin temel özellikleri; anne-baba eğitimi türleri, anne-baba eğitiminin tarihçesi, anne-baba eğitiminde etkililik çalışmaları, anne-baba eğitimi düzenleme ilkeleri, konuları, ana-baba tutumları, sağlıklı aile içi iletişim ve disiplin yöntemleri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD361- Kültür ve Psikolojik Danışma
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Kültürün tanımı, Türkiye’deki Kültürel Çeşitlilik, Kültürel Temas, Kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamalarının tarihçesi; kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamalarının gelişme gerekçeleri; kültüre duyarlı psikolojik danışma yetkinlikleri; kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamaları, Çokkültürlü Psikolojik Danışma, Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:
RPD352- Endüstride Psikolojik Danışma
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Çalışma hayatının sosyo-ekonomik ve politik sistemlerle ilişkisi; endüstri psikolojisi ve çalışma alanı; grup ve grup davranışlarıyla işletmelerde iş ve işgörenler arasındaki iletişim düzenleri, motivasyon, verimlilik, endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma sorunları ve bunların bilimsel yöntemlerle incelenmesi.

Ders Kodu ve Adı:

RPD354- Akran Danışmanlığı

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Akran temelli yardım programlarının kuramsal temelleri, akran danışmanlığı uygulamalarının geliştirilmesi, akran danışan eğitim programının hazırlanması, akran danışmanlığı örnek uygulama değerlendirme süreci.

Ders Kodu ve Adı:

RPD356- Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Yaşlılık psikolojisi, yaşlılık kuramları, yaşlılıkta toplumsal gelişim, yaşlılıkta ruh sağlığı, yetişkinlik ve yaşlılık danışmanlığı ve danışma teknikleri.

Ders Kodu ve Adı:

RPD358- Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Özel yetenekli ve üstün zekâlı çocukların temel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ölçeklerin tanıtılması, özel yetenekli çocuklara uygun önleyici RPD hizmetleri, bireysel eğitim ve danışma programı hazırlamada dikkat edilecek hususlar ve uygulama örneklerinin tanıtımı

Ders Kodu ve Adı:

RPD360- Yakın İlişkiler Psikolojisi

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Yakın ilişki tanımı, kuramlar, yakın ilişkide süreçler ve önemli dinamikler, yakın ilişkilerde kapsamlı ve kültürel bakış açısı geliştirme, yakın ilişkilere başlama, sürdürme ve sonlandırma, ilişki problemi yaşayan danışanların sorunlarını kavramlaştırabilme.

Ders Kodu ve Adı:

RPD362- Pozitif Genç Gelişimi

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

İnsan deneyiminin pozitif boyutları ile ilgili konu başlıklarını kapsar. Psikolojiye pozitif perspektiften bakış, pozitif ortamlar, pozitif psikoloji ve kültürel bağlam, pozitif duygusal durumlar ve süreçler, pozitif bilişsel durumlar ve süreçler, empati ve affetme, bağlanma ve sevgi, değişen insan davranışını anlama, pozitif ortamlar.

Ders Kodu ve Adı:

RPD364- Güncel Psikolojik Danışma Kuramları

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Yeni ve farklı psikolojik danışma yaklaşım ve modelleri, bu yaklaşım ve modellerin temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; söz konusu yaklaşım ve modeller çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:

RPD366-Meslek Etiği ve Yasal Konular

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

RPD alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları; mesleki etiğe uygun karar verme; danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

RPD451- Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

İnternet üzerinden hizmet sunan yerli ve yabancı bilgi sistemleri ile bilgisayar tabanlı kariyer danışmanlığı programları; bu sistemlerin değerlendirilmesi, sistemlerin sahip olması gereken standartlar, sistemlerin etik standartlar çerçevesinde kullanılması konusunda bilgi ve beceri geliştirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

RPD453- Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Yaklaşımlar

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Kariyer psikolojik danışmanlığı ile ilgili postmodern kuramlar, bu kuramların teorik temelleri, farklı uygulama alanlarında kullanımı, nicel ve nitel ölçme araçları, ölçme araçlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.

Ders Kodu ve Adı:

RPD455- İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Rehberliğin ilkeleri, tarihsel gelişimi, rehberlik türleri, ilkokulda rehberlik hizmet alanları, eğitsel rehberlik hizmetleri, mesleki rehberlik hizmetleri, kişisel-sosyal rehberlik hizmetleri, ilkokulda uygulanan bireyi tanıma teknikleri, ilkokulda özel eğitim ve rehberlik.

Ders Kodu ve Adı:

RPD457- Okul Öncesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

 Rehberliğin ilkeleri, tarihsel gelişimi, rehberlik türleri, okul öncesi çocukların özellikleri, okul öncesinde rehberlik hizmet alanları, eğitsel rehberlik hizmetleri, mesleki rehberlik hizmetleri, kişisel-sosyal rehberlik hizmetleri, okul öncesinde kullanılan test ve test dışı teknikler, okul öncesinde özel eğitim ve rehberlik.

Ders Kodu ve Adı:

RPD459- Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Evlilik öncesi dönem ve romantik ilişkiler, eş seçimi ve eş seçimini etkileyen faktörler, eş seçim kuramları; evlilik öncesi bireysel psikolojik danışma, çift adayları ile psikolojik danışma, evlilik öncesi psiko-eğitim program örnekleri.

Ders Kodu ve Adı:

RPD461- Çocuklarla Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri, çocuk ve ergenlerin sahip oldukları ve onlara kazandırılması gereken temel yeterlikler, çocuk ve ergenlerin yaşadıkları ve müdahale gerektiren problem alanları, çocuk ve ergenlerin yaşadıkları özel durumlara yönelik müdahaleler, çocuk ve ergen aileleri.

Ders Kodu ve Adı:

RPD463- Bilişsel Psikoloji

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Tüm dünyada bilişsel psikoloji kapsamında ele alınan başlıca konular; Bilişsel Nörobilim, Beyin, Dikkat, Bilinç, Algı, ayrıca; problem çözme, imgeleme, zihinsel anlamlandırma.

Ders Kodu ve Adı:

RPD465- Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Özel eğitimin tanımı, kapsamı ve özel eğitim alanına ilişkin temel kavramlar, Psikolojik Danışmanların özel eğitim alanındaki görev ve sorumlulukları-yasal sorumluluklar, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin genel özellikleri ve psikolojik danışma ve rehberliğe olan ihtiyaçları, özel eğitimde kullanılan değerlendirme ve müdahale biçimleri: test ve teknikler, özel eğitim gereksinimi olan bireylerle psikolojik danışma ve rehberlik (Yaygın gelişimsel bozukluklar, zihin engeli, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, down sendromu), özel gereksinimli bireylerin aileleri ile psikolojik danışma, kaynaştırma eğitimi, özel eğitimde etik.

Ders Kodu ve Adı:

RPD467- Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi; çözüm odaklı psikolojik danışma ilke ve teknikleri, çözüm odaklı psikolojik danışma oturumlarının yapılandırılması, kullanılan teknikler, çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı psikolojik danışma.

Ders Kodu ve Adı:

RPD469- Eylem Araştırması

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Eylem araştırmasına giriş; eylem araştırmasının önemi, eylem araştırmasının özellikleri ve türleri, eylem araştırması süreci, eylem araştırmasının aşamaları, probleme karar verme, soruları belirleme, veri toplama, veri analiz teknikleri, eylem planı geliştirme, eylem planını uygulama, planı değerlendirme, sonuçları paylaşma ve tartışma, süreci yansıtma, eylem araştırmasının etik ilkeleri.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

RPD470- Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Uygulaması

Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

 Kariyer psikolojik danışmanlığı kuram ve modellerini temel alarak süpervizyon eşliğinde bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu uygulamaların değerlendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:
RPD472- Travma Psikolojik Danışmanlığı
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:
Travmatik bir olay ve travma sonrası stres bozukluğu kavramları, Travmanın etkileri ile başa çıkma; Çocuklarda yas ve acıyla baş etmede psikolojik yardım, Madde bağımlılarına tedavi yardımı, İntihar eğilimlerine çeşitli yaklaşımlar ve müdahale teknikleri, İşkencenin; savaş ve terör olaylarının psikolojik etkileri, Çocuk istismarı ve etkileriyle başa çıkma, Depremin psikolojik etkileriyle başa çıkma, Trafik kazalarının etkileriyle başa çıkma, Parçalanmış aile ya da tek ebeveynli çocuklara psikolojik yardım, Travma sonrası stres bozukluklarının tedavisinde psikoterapi, Travma sonrasında anne-babalara ve öğretmenlere düşen görevler, Travmatik olaylara dayanıklı bireyler yetiştirme.

Ders Kodu ve Adı:
RPD474- Çift Danışmanlığı
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

 Çift danışmanlığı ve önemi, çift danışmanlığının tarihçesi, çift kavramı, çift danışmanlığı kuramları, çift tipleri, evlilik öncesi dönem ve evlilik, aile döngüsü, ebeveynlik ve boşanma danışmanlığı, çift danışmanlığı süreci, temel danışma becerileri, çift problemlerinin tanımlanması, uygun girişimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:
RPD476- Psikolojik Danışmada Kuram Geliştirme
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Bilim felsefesi, bilimsel sorgulama, bilimsel bilgi, bilimsel bilgi düzeyleri, kuram-felsefe ilişkisi, kuram-kuramcı ilişkisi, insan doğasına sistemik bakış, sistem kurgusu, kuram değerlendirme ve ölçütleri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD478- Psikoeğitim Programı Geliştirme
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişim dönemleri ve ihtiyaç alanlarına uygun olarak psikoeğitim programı hazırlama, psikoeğitim programı ve grupla psikolojik danışma süreçlerinin farklarını tanımlama, psikoeğitim programının değerlendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:
RPD476- Psikolojik Danışmada Kuram Geliştirme
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Bilim felsefesi, bilimsel sorgulama, bilimsel bilgi, bilimsel bilgi düzeyleri, kuram-felsefe ilişkisi, kuram-kuramcı ilişkisi, insan doğasına sistemik bakış, sistem kurgusu, kuram değerlendirme ve ölçütleri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD480- Ergenlerle Psikolojik Danışma
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Ergenlerle psikolojik danışmanın özellikleri, ergenlerle psikolojik danışmada etik kurallar, Ergenlik dönemi gelişimsel özellikleri.

Ders Kodu ve Adı:
RPD482- Kapsayıcı Eğitim
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı:
RPD484- Yaşlılarla Psikolojik Danışma
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

 Bu ders, yetişkinlik ve yaşlılığı açıklayan kuramlar, ileri yetişkinlikte ve yaşlılık sürecinde görülen fizyolojik, duygusal, sosyal, zihinsel değişimler, psikolojik ve fizyolojik sorunları ayırt etme, psikolojik sorunlara müdahale etme vb konularda bilgileri içermektedir.

Ders Kodu ve Adı:
RPD488- Güncel Psikolojik Danışma Yaklaşımları
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Yeni ve farklı psikolojik danışma yaklaşım ve modelleri, bu yaklaşım ve modellerin temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; söz konusu yaklaşım ve modeller çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:
RPD486- Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Kredi / AKTS: 3/4
Ders İçeriği:

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlam-da risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

MB001 Eğitime Giriş

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

Ders Kodu ve Adı:

MB002 Eğitim Sosyolojisi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

Ders Kodu ve Adı:

GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

Ders Kodu ve Adı:

GK003 Yabancı Dil 1

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

Ders Kodu ve Adı:

KG005 Türk Dili 1

Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

Ders Kodu ve Adı:

KG007 Bilişim Teknolojileri

Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

Ders Kodu ve Adı:

PD101 Psikolojiye Giriş

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vb.); psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.); psikolojinin biyolojik temelleri, zekâ ve kuramları, duyum ve algılama, bellek; kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

Ders Kodu ve Adı:

PD103 Kültürel Antropoloji

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Antropolojinin temel konuları ve kültür kavramı; kültürel antropolojinin tarihçesi ve kültürel değiş- me, kültür ve değerler, kültürün ilişkili olduğu kavramlar (dil, ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi), toplumsal cinsiyet, evlilik, aile, akrabalık ve soy sistemleri; sosyal organizasyonlar ve törenlerin simgesel anlamı; din antropolojisi, iletişim, ekonomi, eğitim, film ve fotoğrafçılık, tarih, gazetecilik, hukuk, dil bilim, edebiyat, tıp, siyaset bilimi ve sosyoloji olmak üzere farklı alanların ders kapsamında ve RPD çerçevesinde ele alınması.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

MB004 Eğitim Felsefesi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

Ders Kodu ve Adı:

MB005 Öğretim Teknolojileri

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Ders Kodu ve Adı:

GK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

Ders Kodu ve Adı:

GK004 Yabancı Dil 2

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

Ders Kodu ve Adı:

GK006 Türk Dili 2

Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği:

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı:

PD102 Gelişim Psikolojisi 1

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişimi etkileyen faktörler: kalıtsal faktörler, çevresel faktörler, tarihsel zaman faktörü; gelişim kuramları: Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramı, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, Maslow’un kişilik gelişimi kuramı, Levinson’un gelişim kuramı, ekolojik yaklaşım (Bronfenbrenner); doğum öncesi gelişim, çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi; ergenlik döneminde bedensel gelişim, ergenliğe özgü gelişim görevleri, ergenlikte bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve psiko-sosyal gelişim.

Ders Kodu ve Adı:

PD104 Fizyolojik Psikoloji

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri; organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri.

Ders Kodu ve Adı:

PD106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/5
Ders İçeriği:

RPD’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, RPD’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici-çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; RPD’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

PD207 Temel İstatistik

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve nonparametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanması.

Ders Kodu ve Adı:

PD205 Sosyal Psikoloji

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri; sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

Ders Kodu ve Adı:

PD203 Öğrenme Psikolojisi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen (öğrenen, öğrenme malzemesi, öğrenme stratejisi, öğrenme ortamı ile ilgili) etkenler, öğrenme kuramları (davranışçı yaklaşım, biliş- sel yaklaşım, hümanist yaklaşım), etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

Ders Kodu ve Adı:

PD201 Gelişim Psikolojisi 2

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Yetişkinliğe geçiş (beliren yetişkinlik); genç yetişkinlik döneminin temel özellikleri, genç yetişkinliğe özgü gelişim görevleri, genç yetişkinlik döneminde yakın ilişki kurma, genç yetişkinlik döneminde çalışma yaşamına uyum; orta yetişkinlik döneminin temel özellikleri, orta yetişkinliğe özgü gelişim görevleri ve karşılaşılabilecek sorunlar, orta yetişkinlikte bedensel gelişim, orta yetişkinlikte bilişsel gelişim, orta yetişkinlikte kişilik gelişimi, orta yetişkinlikte psiko-sosyal gelişim; yaşlılık döneminin temel özellikleri, yaşlılık dönemine özgü gelişim görevleri, yaşlılık döneminde bedensel gelişim, yaşlılık döneminde kişilik gelişimi, yaşlılık döneminde bilişsel gelişim ve yaşlılık döneminde psiko-sosyal gelişim.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

PD208 Test Dışı Teknikler

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vaka incelemesi, vaka kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlik ve güvenirlikle ilgili çalışmalarının yapılması.

Ders Kodu ve Adı:

PD206 Karakter ve Değer Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

Ders Kodu ve Adı:

PD204 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Normallik, anormallik kavramlarının değişik bakış açıları ile ele alınması, tanılama sistemleri ve tanı- lama sistemlerinde uyum bozukluğu kriterleri, uyum bozukluklarının tanılanmasında ayırıcı tanı kriterleri (travma sonrası stres bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluklarından ayrılan yönleri), uyum bozukluklarının yaş dönemlerine göre ele alınmasının nedenleri, uyum bozukluklarında koruyucu faktörler ve risk faktörleri; ilk çocukluk dönemi, ikinci çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi, yetişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi uyum bozuklukları ve bunlarla başa çıkma.

Ders Kodu ve Adı:

PD202 Kişilik Kuramları

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı; kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

GK008 Topluma Hizmet Uygulamaları

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

Ders Kodu ve Adı:

MB008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

Ders Kodu ve Adı:

MB007 Türk Eğitim Tarihi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’n- de eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

PD309 Mesleki Rehberlik

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeler; kariyer gelişim sürecini etkileyen psikolojik faktörler, kariyer gelişim sürecini etkileyen diğer faktörler, kariyer danışmanlığında psikodinamik ve gelişimsel yaklaşımlar, Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı.

Ders Kodu ve Adı:

PD307 Psikolojik Danışma Kuramları

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Ana akım psikolojik danışma kuramları, bu kuramların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; ana akım psikolojik danışma kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:

PD305 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Psikolojik danışma süreci ve evreleri, psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrama, terapötik koşulları oluşturabilme ve psikolojik danışma ilişkisi kurabilme; temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme, ele alınan konular ile ilgili örnek uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:

PD303 Psikolojik Testler

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

PD301 Davranış Bozuklukları 1

Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, tanı ölçütleri ve DSM V tanı ölçütlerine göre çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozuklukluları, müdahale yöntemleri ve klinik gözlem.

Ders Kodu ve Adı:

MB012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

Ders Kodu ve Adı:

MB011 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kav- ramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

PD310 Manevi Danışmanlık

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Manevi danışmanlığın temel kavramları ve tarihçesi; psikolojik danışmanlık kuramları ve maneviyat; manevi danışmanlığın kültürel temelleri; dini gelenekler, inançlar ve manevi danışmanlık; manevi danışmanlık yeterlikleri; manevi danışmanlıkta ölçümleme; manevi danışmanlık teknikleri; kurumsal manevi danışmanlık; manevi danışmanlık uygulama alanları; manevi danışmanlıkta etik.

Ders Kodu ve Adı:

PD308 Mesleki Rehberlik Uygulaması

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme; kariyer gelişim programları hazırlama ve uygulama; bireyle ve grupla kariyer psikolojik danışmanlığı yapma.

Ders Kodu ve Adı:

PD306 Grupla Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler; grupla psikolojik danışma süreci; grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplar.

Ders Kodu ve Adı:

PD304 Psikolojik Danışma Becerileri

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Psikolojik danışma sürecinde oturumları yönetme, danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırma, amaç oluşturma, ileri psikolojik danışma becerilerini kullanma, strateji belirleme ve müdahale seçme, sonlandırma ve izleme konularında gerekli olan bilgi ve beceriler, ele alınan konular ile ilgili uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:

PD302 Davranış Bozuklukları 2

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri; klasik sınıflandırma ve DSM V tanı ölçütleri, DSM V tanı ölçütlerine göre erişkinlerde görülen davranış bozuklukluları, müdahale yöntemleri ve klinik gözlem.

Ders Kodu ve Adı:

MB009 Sınıf Yönetimi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

Ders Kodu ve Adı:

MB010 Eğitimde Ahlâk ve Etik

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

PD407 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Süpervizyon altında psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Ders Kodu ve Adı:

PD405 RPD’de Program Geliştirme

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Eğitimde program geliştirme, temel kavramlar, modeller; okul RPD programları ile ilişkisi, okul RPD programlarının tarihçesi ve okul RPD program modelleri, okul RPD programlarının planlanması, okul RPD programlarının tasarlanması ve program etkinlikleri (hizmetler); okul RPD programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi; psiko-eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

Ders Kodu ve Adı:

PD403 Meslek Etiği ve Yasal Konular

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

RPD alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları; mesleki etiğe uygun karar verme; danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

Ders Kodu ve Adı:

PD401 Aile Danışmanlığı

Kredi / AKTS: 2/2
Ders İçeriği:

Aile danışmanlığında temel kavramlar ve ilkeler, sistemik aile yapısı, fonksiyonel-fonksiyonel olmayan aile yapısı, aile yaşam döngüsü, aile danışmanlığı kuramları ve bu kuramların aile danışmanlığına yansımaları; aile danışma sürecinin evreleri, evlilik ve boşanma, boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi.

Ders Kodu ve Adı:

MB013 Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

Ders Kodu ve Adı:

MB037 Okullarda RPD Uygulamaları 1

Kredi / AKTS: 5/10
Ders İçeriği:

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı:

PD408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Süpervizyon altında belirli bir psikolojik danışma yaklaşımı/modeli çerçevesinde psikolojik danışma beceri, teknik ve müdahalelerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Ders Kodu ve Adı:

PD406 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre RPD alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

Ders Kodu ve Adı:

PD404 Travma Sonrası Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Travmanın tanımı, kapsamı ve türleri (doğal afetler, insan eliyle yaratılmış travmalar, vekaleten travma, ikincil travma vb.); travma sonrasında çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde görülebilen tepkiler ve bunları etkileyen etmenler, travma yaşantısının bireysel, ailevi ve toplumsal sonuçları, travmanın neden olduğu olası psikolojik bozukluklar (travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu vb.); travmanın insanlarda yol açtığı olumsuz etkileri önlemeye yönelik yaklaşımlar ve müdahale yöntemleri; travmayla ilişkili yürütülen devlet politikaları ve travma mağduru ile çalışırken dikkate alınacak hukuki temeller, travmaya maruz kalmış kişilerle çalışacak psikolojik danışmanın nitelikleri ve yeterlilikleri.

Ders Kodu ve Adı:

PD402 Çocuk Hukuku

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Çocuğun korunması kavramı, çocuk hukukunun konusu ve özellikleri, çocuk hakları kavramı, dünya hukukunda çocuk haklarının tarihsel gelişimi, uluslararası anlaşmalarda çocuk hakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkeleri, Türk Hukuk Sistemi’nde çocuk ve hukuki durumu, kamu hukukunda çocuğun korunması, özel çocuk hukuku, sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukukunda çocuğun ele alınması, psikolojik danışmanların çocuk haklarını koruma görevleri, yasal süreci devam eden çocuklarla ilgili psikolojik danışmanların rol ve işlevleri.

Ders Kodu ve Adı:

MB038 Okullarda RPD Uygulamaları 2

Kredi / AKTS: 5/10
Ders İçeriği:

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

Genel Kültür

Ders Kodu ve Adı:

GK050 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

Ders Kodu ve Adı:

GK051 Beslenme ve Sağlık

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.
Ders Kodu ve Adı:

GK052 Bilim Tarihi ve Felsefesi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.
Ders Kodu ve Adı:

GK053 Bilim ve Araştırma Etiği

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.
Ders Kodu ve Adı:

GK054 Ekonomi ve Girişimcilik

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.
Ders Kodu ve Adı:

GK055 Geleneksel Türk El Sanatları

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.
Ders Kodu ve Adı:

GK056 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.
Ders Kodu ve Adı:

GK057 İnsan İlişkileri ve İletişim

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.
Ders Kodu ve Adı:

GK058 Kariyer Planlama ve Geliştirme

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel
işaretler.
Ders Kodu ve Adı:

GK059 Kültür ve Dil

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.
Ders Kodu ve Adı:

GK060 Medya Okuryazarlığı

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.
Ders Kodu ve Adı:

GK061 Mesleki İngilizce

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.
Ders Kodu ve Adı:

GK062 Sanat ve Estetik

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik
ve ahlak.
Ders Kodu ve Adı:

GK063 Türk Halk Oyunları

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları
Ders Kodu ve Adı:

GK064 Türk İşaret Dili

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.
Ders Kodu ve Adı:

GK065 Türk Kültür Coğrafyası

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.
Ders Kodu ve Adı:

GK066 Türk Musikisi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.
Ders Kodu ve Adı:

GK067 Türk Sanatı Tarihi

Kredi / AKTS: 2/3
Ders içeriği Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

Alan Bilgisi

OKULDA REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

Ders Kodu ve Adı:

PD050 Çocuk İstismarı ve İhmali

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin temel kavramlar; çocuk hakları, kuramlar ve modeller, çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerindeki etkileri, terapötik yardım süreci; çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin psiko-eğitsel programlar, çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasalar, çocuk istismarı ile ilgili araştırmalar.

Ders Kodu ve Adı:

PD051 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Çocuk ve ergenlerin gelişim özellikleri ve psikolojik danışma sürecine yansıması; çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma sürecinde ilke ve teknikler; psikolojik danışma sürecini planlama, psikolojik danışma oturumunu yapılandırma ve yönetme; çocuk ve ergenlerle çalışırken etkili olan psikolojik danışma kuramları, çocuk ve ergenlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma, farklı çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma, boşanma süreci/sonrası psikolojik danışma, etik ve yasal konular.

Ders Kodu ve Adı:

PD052 Duyuşsal Eğitim

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Duyuş tanımı, duyuşsal alan sınıflaması, duyuşsal alan basamakları: alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, tutum ve davranış hâline getirme; duyuşsal eğitim yaklaşımları, duyuşsal eğitimin uygulanması, duyuşsal eğitimde RPD’nin yeri ve önemi.

Ders Kodu ve Adı:

PD053 Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi; çözüm odaklı psikolojik danışma ilke ve teknikleri, çözüm odaklı psikolojik danışma oturumlarının yapılandırılması, kullanılan teknikler, çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı psikolojik danışma.

Ders Kodu ve Adı:

PD054 Krize Müdahale

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Krize müdahale ve kriz tanımı, krizi oluşturan etkenler, krize müdahale model ve teknikleri, kriz mağdurlarının tepkileri, çocukluk ve ergenlikteki krizler, krizi önleyici çalışmalar, intihar değerlendirmesi, bireyler ve gruplar için gelişim düzeylerine uygun müdahale yöntemleri.

Ders Kodu ve Adı:

PD055 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Kültür, kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamalarının tarihçesi; kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamalarının gelişme gerekçeleri; kültüre duyarlı psikolojik danışma yetkinlikleri; kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamaları..

Ders Kodu ve Adı:

PD056 Okulda Ruh Sağlığı

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Ruh sağlığının tanımı ve ilişkili kavramlar; psikoloji ekollerine göre ruh sağlığı, okulda ruh sağlığını etkileyen faktörler, okulda ruh sağlığı ve insancı eğitim anlayışı; gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığı; bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler ve ruh sağlığı ilişkisi.

Ders Kodu ve Adı:

PD057 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

RPD’nin önleyici misyonu ve temel ilkeleri; önleme düzeyleri, önleme kuramları, risk ve koruyucu etmenler, temel yaşam becerileri ve pozitif genç gelişimi programları; şiddet-zorbalık, cinsel istismar, teknoloji ve madde kötüye kullanımı, intihar, okul terki, danışmanlık tedbirleri ve raporların hazırlanması.

Ders Kodu ve Adı:

PD58 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Özel yetenekli ve üstün zekâlı çocukların temel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ölçeklerin tanıtılması, özel yetenekli çocuklara uygun önleyici RPD hizmetleri, bireysel eğitim ve danışma programı hazırlamada dikkat edilecek hususlar ve uygulama örneklerinin tanıtımı.

Ders Kodu ve Adı:

PD059 RPD’de Konsültasyon

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Okul danışmanlığı ve konsültasyon hizmetleri, konsültasyon ilke ve teknikleri; ailelere ve öğretmenlere yönelik konsültasyon hizmetlerinin uygulanması, konsültasyon hizmetleri ile ilgili etkililik çalışmalarının incelenmesi, okul yönetimi ile iş birliği.

Ders Kodu ve Adı:

PD060 Sosyal Beceri Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Sosyal beceri ile ilgili kavramlar, sosyal becerileri oluşturan unsurlar, sosyal beceri kazandırılması, sosyal beceri modelleri ve ölçülmesi, güç insanlarla baş etmede sosyal beceriler; duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlık, duyuşsal kontrol; sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlık ve sosyal kontrol.

Ders Kodu ve Adı:

PD061 Uygulamalı Davranış Analizi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizinin temel ilkeleri, hedef davranışların belirlenmesi, veri kayıt teknikleri, grafik çizme ve yorumlama, pekiştirme, ipucu ve türleri, şekil verme, sembol pekiştirme, problem davranışların değerlendirilmesi ve uygun olmayan davranışların azaltılması.

Ders Kodu ve Adı:

PD062 Yaratıcı Drama

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Temel kavramlar, yaratıcı dramanın tarihsel gelişimi; bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik yaratıcı drama sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, alana yönelik olumlu tutum geliştirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

PD063 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Yeni ve farklı psikolojik danışma yaklaşım ve modelleri, bu yaklaşım ve modellerin temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; söz konusu yaklaşım ve modeller çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

Ders Kodu ve Adı:

PD064 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Yetişkinlik tanımı, yetişkinlerin özellikleri, okul RPD hizmetleri ve yetişkinler, yetişkin öğrenmesi, karşılaşılan başlıca sorunlar, yetişkin eğitimcisinin özellikleri, yetişkin eğitiminin ilkeleri, program türleri ve örnekler, öğretim yöntem ve teknikleri ve ortam düzenlemesi.

AİLE REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

Ders Kodu ve Adı:

PD077 – Aile Danışmanlığı ve Etik

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Aile danışmanlığında etik ilkeler ve genel uygulama standartları, özel alanlarla ilgili etik kurallar, meslekî etiğe uygun karar verme, danışan hakları, aile danışmanının sorumlulukları, yasal sorunlar.

Ders Kodu ve Adı:

PD078 – Aile İçi İlişkiler ve İletişim

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Aile yapısı ve etkileşim örüntüleri, ailede etkili iletişim becerileri, temel iletişim becerileri, ben-sen-biz dilleri, aile üyelerinin uygun olmayan iletişim dilleri, eşler arası iletişim, ebeveyn-çocuk iletişimi ve aileye yönelik iletişim eğitimi.

Ders Kodu ve Adı:

PD079 – Aile İçi Şiddet

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Aile yapısı ve işlevsel olmayan aile örüntüleri; şiddet türleri ve belirtileri, ensest, şiddet mağduru aile üyesine destek, zorba aile üyesine danışmanlık tedbiri; aile içi şiddet türleri, aile içi şiddetin nedenleri ve sonuçları, aile içi şiddetin yaygınlığı; birincil, ikincil ve üçüncül önleme konuları.

Ders Kodu ve Adı:

PD080 – Ailede Bağımlılık Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Bağımlılık nedenleri, türleri ve evreleri; bağımlılıkta tedavi süreci; bağımlı aile üyesine medikal destek, hukuksal süreç, denetimli serbestlik süreci, bağımlı aile üyesine danışmanlık tedbiri, sistemik modelle aileye destek süreci, narkolog, psikiyatrist ve aile danışmanı koordinasyonu.

Ders Kodu ve Adı:

PD081 – Ana-Baba Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Pedagoji-andragoji farklılıkları, yetişkin öğrencilerin temel özellikleri; anne-baba eğitimi türleri, anne-baba eğitiminin tarihçesi, anne-baba eğitiminde etkililik çalışmaları, anne-baba eğitimi düzenleme ilkeleri, konuları, ana-baba tutumları, sağlıklı aile içi iletişim ve disiplin yöntemleri.

Ders Kodu ve Adı:

PD082 – Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Boşanma sürecinde yaşanan problemler, boşanma süreci modelleri, boşanmanın etkisi, boşanmada yaşanabilecek olası şiddet, boşanma sürecinde eş ve çocuklara psikolojik destek, boşanma sonrası uyum sürecinde psikolojik danışma ve boşanma sürecinde arabulucu avukat ile koordinasyon.

Ders Kodu ve Adı:

PD083 – Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Evlilik öncesi dönem ve romantik ilişkiler, eş seçimi ve eş seçimini etkileyen faktörler, eş seçim kuramları; evlilik öncesi bireysel psikolojik danışma, çift adayları ile psikolojik danışma, evlilik öncesi psiko-eğitim program örnekleri.

Ders Kodu ve Adı:

PD084 – Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Aile danışmanlığı kuramlarının kültüre duyarlı olacak biçimde ele alınması; kuramların geliştirildiği kültürlerle yerel kültürel özelliklerin karşılaştırılması; aile ile çalışırken farklı kültürel arka planların bir zenginlik olarak ele alınabilmesi; psikolojik danışman yeterliklerinin uygulamalara yansıtılması.

Ders Kodu ve Adı:

PD085 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Psiko-sosyal gelişim, toplumsal cinsiyet ve ilişkili temel kavramlar, kuramlar ve modeller; cinsiyet rolleri, kalıp yargılar, ölçekler ve yapılan araştırmalar; toplumsal cinsiyet ve eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan gelişmeler, toplumsal cinsiyet ve psikolojik danışma süreci.

Ders Kodu ve Adı:

PD086 – Türk Kültüründe Aile ve Çocuk

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Türk aile yapısı; farklı Türk devletlerinde çocuk yetiştirme ve çocuğun değeri; Anadolu’da aile kültürü, gelenek ve görenekler; geniş aile ile çekirdek aile etkileşimi; evlilik törenleri, cenaze merasimleri, toplulukçu kültüre duyarlı aile danışmanının rol ve görevleri.

Ders Kodu ve Adı:

PD087 – Yakın İlişkiler Psikolojisi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Yakın ilişki tanımı, kuramlar, yakın ilişkide süreçler ve önemli dinamikler, yakın ilişkilerde kapsamlı ve kültürel bakış açısı geliştirme, yakın ilişkilere başlama, sürdürme ve sonlandırma, ilişki problemi yaşayan danışanların sorunlarını kavramlaştırabilme.

KARİYER REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIĞI

Ders Kodu ve Adı:

PD065 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemler

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

İnternet üzerinden hizmet sunan yerli ve yabancı bilgi sistemleri ile bilgisayar tabanlı kariyer danışmanlığı programları; bu sistemlerin değerlendirilmesi, sistemlerin sahip olması gereken standartlar, sistemlerin etik standartlar çerçevesinde kullanılması konusunda bilgi ve beceri geliştirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

PD066 Çalışma Sosyolojisi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Çalışma ve çalışma sosyolojisi kavramları, çalışma ilişkilerinin tarihi, endüstriyel çalışma ve örgütler, iş bölümü ve teorileri, iş grupları ve işin toplumsal yapısı, endüstriyel iş ortamında iş ilişkileri, bilgi toplumları ve temel özellikleri, çalışma yaşamının güncel sorun alanları, yeni çalışma biçimleri

Ders Kodu ve Adı:

PD067 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Toplumda dezavantajlı durumda olan, azınlık ve farklı özellikleri olan gruplara (örneğin göçmenler, özürlüler, hükümlüler, emekliler vd.) yönelik olarak yapılacak bireysel ve grupla kariyer müdahale programları hazırlama ve uygulama konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanma.

Ders Kodu ve Adı:

PD068 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

İş ve örgüt alanı ile ilgili sorunlara bilimsel temelli çözümler üretmek amacıyla bireylerin davranışlarının çalışma ortamında incelenmesi; iş yerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli sosyal ve psikolojik süreçler; niceliksel yöntemlerle çalışanların davranışlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

PD069 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Çalışma hayatının sosyo-ekonomik ve politik sistemlerle ilişkisi; endüstri psikolojisi ve çalışma alanı; grup ve grup davranışlarıyla işletmelerde iş ve iş görenler arasındaki iletişim düzenleri, motivasyon, verimlilik, endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma sorunları ve bunların bilimsel yöntemlerle incelenmesi.

Ders Kodu ve Adı:

PD070 İnsan Kaynakları Yönetimi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

İnsan kaynakları kavramının evrimi, örgütlerin üç temel kaynağı ve ilişkisi; personel seçimi, liderlik, ekip kurma ve yönetme, inovasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yönetim ekonomisi, iletişim teknikleri ve geliştirme, kriz yönetimi, bütçeleme ve para yönetimi, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi.

Ders Kodu ve Adı:

PD071 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

İş, meslek ve kariyer tanımı, iş analizi teknikleri, performans değerlendirme, işletme yönetimi ve iş analizinin önemi, işin temel özelliklerinin analizi, farklı pozisyonlar için iş analizi, kullanılan ölçütler, etkililik değerlendirmesi, verimlilik ölçümü, örgüt kariyer planlaması ve iş görenlerin iş analizi.

Ders Kodu ve Adı:

PD072 İş ve Meslek Danışmanlığı

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

İşletme yönetimi, personel seçiminde kullanılan teknikler; örgütün kariyer planlaması, kariyer geliştirme, performans değerlendirme ve yönetimi; iş gören ve yöneticilerin kişisel gelişimine destek verici eğitimler (zaman yönetimi, etkili iletişim, çatışma çözümleme, duyarlık eğitimi, liderlik eğitimi, vb.).

Ders Kodu ve Adı:

PD073 Kariyer Bilgi Kaynakları

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Kariyer planlama süreci, kariyer danışmanlarının süreçteki sorumlulukları, meslek kararı veren kişilerin bilgi kullanma yöntemleri ve bilginin niteliğini değerlendirmede kullanılabilecek ölçütler, işgücü piyasası, kamuya ve özel sektöre ait temel bilgi kaynakları ve belli başlı meslek sınıflandırma sistemleri.

Ders kodu ve adı: PD074 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Mülakat teknikleri, personel seçiminde uyulması gereken kurallar; örgütsel kariyer planlama; iş tanımları, mülakat teknikleri ve mülakatta uyulması gerekli kurallar.

Ders kodu ve adı: PD075 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Öğrencilerin gelişim özellikleri ve görevlerine uygun olarak karşılaşabilecekleri yaşam olaylarına, yaşam mekânlarına ve rollerine hazırlanmalarını destekleyecek RPD müdahale programlarının planlanması ve uygulanması; kariyer görüşmesi planlama ve uygulama, grup programları hazırlama.

Ders kodu ve adı: PD076 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Bireyin ve iş yaşamının sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişimine dayalı olarak kariyer gelişiminin dinamik bir süreç olarak ele alınması; yaşam boyu kariyer gelişimi konusunda benimsenecek yaklaşım ve yardım hizmetleri; eğitim ve endüstri kurumlarında uygulanabilecek stratejiler.

Meslek Bilgisi

Ders Kodu ve Adı:

MB050 Açık ve Uzaktan Öğrenme

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

Ders Kodu ve Adı:

MB051 Çocuk Psikolojisi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

Ders Kodu ve Adı:

MB052 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

Ders Kodu ve Adı:

MB053 Eğitim Hukuku

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

Ders Kodu ve Adı:

MB054 Eğitim Antropolojisi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

Ders Kodu ve Adı:

MB055 Eğitim Tarihi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

Ders Kodu ve Adı:

MB056 Eğitimde Drama

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlan- ması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

Ders Kodu ve Adı:

MB057 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal et- kinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

Ders Kodu ve Adı:

MB058 Eğitimde Program Geliştirme

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

Ders Kodu ve Adı:

MB059 Eğitimde Proje Hazırlama

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

Ders Kodu ve Adı:

MB060 Eleştirel ve Analitik Düşünme

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

Ders Kodu ve Adı:

MB061 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumla- rı; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

Ders Kodu ve Adı:

MB062 Kapsayıcı Eğitim

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

Ders Kodu ve Adı:

MB064 Karşılaştırmalı Eğitim

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

Ders Kodu ve Adı:

MB065 Mikro Öğretim

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

MB066 Müze Eğitimi

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

Ders Kodu ve Adı:

MB067 Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Ders Kodu ve Adı:

MB068 Öğrenme Güçlüğü

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

Ders Kodu ve Adı:

MB069 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

Ders Kodu ve Adı:

MB070 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

Ders Kodu ve Adı:

MB071 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.