Doktora | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Doktora

Dersler

Ders Kodu ve Adı:

PDR602 Çok Değişkenli İstatistik

Kredi / AKTS:

(3+0+3)

Ders İçeriği: Çok Değişkenli İstatistik dersi içeriğinde çok değişkenli istatistiğe giriş, lojistik regresyon analizi, diskirminant analizi, kümeleme analizi, açımlayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli konuları yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: PDR661 Seminer I

Kredi / AKTS:

Ders İçeriği: Bu ders öğrencilerin kaygı, benlik saygısı, kızgınlık, utangaçlık, gelişimsel psikolojik danışma, suçlu ergenler, yas, boşanma, iyilik hali, psikolojik danışma alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki gelişmeler ile benzeri konular hakkında öğrencilerin donanımlı hale gelmesi sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları, raporlamaları ve sunmaları, alan ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmeleri dersin kapsamında yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: PDR631 Seminer II

Kredi / AKTS:

Ders İçeriği: Bu ders öğrencilerin kaygı, benlik saygısı, kızgınlık, utangaçlık, gelişimsel psikolojik danışma, suçlu ergenler, yas, boşanma, iyilik hali, psikolojik danışma alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki gelişmeler ile benzeri konular hakkında öğrencilerin donanımlı hale gelmesi sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları, raporlamaları ve sunmaları, alan ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmeleri dersin kapsamında yer almaktadır.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: PDR613 Pozitif Psikoterapi

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği:  

Pozitif Psikoloji alanındaki konu ve kavramlar ele alınacaktır; pozitif psikoloji hareketinin ortaya çıkışı ve pozitif psikolojinin tanımı, amacı ve çalışma alanı, pozitif duygular, öznel deneyimler ve akış, öznel iyi oluş, psikolojik dayanıklılık, pozitif örgütsel davranış, pozitif psikolojik sermaye, pozitif psikolojik sermaye ve performans, özgür irade kavramı, öz-belirleme kuramı, kaynakların korunması kuramı, pozitif psikoloji ve önleyicilik yaklaşımı, pozitif psikoterapi, sosyal desteğin rolü.

Ders Kodu ve Adı: PDR611 Kültürlerarası Psikoloji

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği: Bu dersin amacı kültürün psikolojinin çeşitli alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanında etkilerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için kültür, etnisite, cinsiyet gibi faktörlerin kişilik, duygu, zeka, ve psikolojik problemlerin deneyimlenmesi ve ifade edilmesini nasıl etkilediği incelenecektir.

Ders Kodu ve Adı: PDR616 Rehberlikte Program Geliştirme
Kredi / AKTS: (3+0+3)

Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, öğrenciler tarafından tercih edilen okul kademesine yönelik, okul ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul rehberlik programı geliştirip bir dönem uygulama yapılmaktadır. 

Ders Kodu ve Adı: PDR614 Çocuk Psikopatolojisi
Kredi / AKTS: (3+0+3)

Ders İçeriği:  

Bu ders, çocuk ve ergenlerin psikolojik açıdan değerlendirmesinde çeşitli kuram ve yöntemlerin, alandaki yeni gelişmeler ışığında tartışılmasını sağlar. Öğrenciler, çocuk ve ergen psikolojisi alanındaki sorunlar üzerinde durulması, değerlendirme araçlarının uygulanması ve rapor yazımı; oyun terapisi başta olmak üzere çocuklarla yapılan psikoterapi uygulamaları ile ilgili çeşitli kuramların ve çocuklarla uğraşırken ortaya çıkan sorunların tartışılması; uygulama ve gözlem yapabilmelerini sağlamayı hedefler.

Ders Kodu ve Adı: PDR608 Kriz ve Krize Müdahale

Kredi / AKTS: (3+0+3)

 

Ders İçeriği: Dersin içeriği; kriz ve krize müdahaleye ilişkin kavramlar, kuramlar, durumluk ve gelişimsel krizler, kriz ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri ve önemi, stres, etkili iletişim, etkili başa çıkma becerileri, krizin oluşmasını sağlayan nedenler, krize müdahalede yaklaşımlar ve becerileridir. 
Ders Kodu ve Adı: PDR603 Ölçme Kuram ve Uygulamaları
Kredi / AKTS: (2+2+3)

Ders İçeriği: Klasik test kuramı, madde tepki kuramı, ölçme aracı geliştirme/uyarlama süreçlerinin uygulamaları, SPSS, LISREL ile psikometrik özelliklerin ortaya konması.

Ders Kodu ve Adı: PDR601 Psikolojik Danışmada Deneysel Desenler
Kredi / AKTS: (3+0+3)

Ders İçeriği: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Deneysel Desenler dersinin içeriğinde tek denekli ve çok denekli deneysel desenler, çok denekli deneysel desenlerin içerisinde ise tek faktörlü desen, çok faktörlü desenler yer almaktadır. Ayrıca ders kapsamında karışık deneysel desenler ve veri analizi de yer almaktadır. 

Ders Kodu ve Adı: PDR619 Kariyer Danışmanlığında Çağdaş Teknik ve Uygulamalar

Kredi / AKTS: (3+0+3)

 

Ders İçeriği: Kariyer Danışmanlığında Çağdaş Teknik ve Uygulamalar dersi kapsamında Türkiye’de ve Dünya’da gelişen ve gelişmekte olan güncel yaklaşımların teoriye ve uygulamaya olan katkılarını ve kültürlerarası geçerliğini incelenektir. 
Ders Kodu ve Adı: PDDR623 Duygu Odaklı Çift ve Evlilik Danışmanlığı

Kredi / AKTS: (3+0+3)

 

Ders İçeriği: Aile ve evlilik danışmanlığında duygu odaklı çift ve evlilik danışma kuramı; ilke ve teknikleri; vaka formülasyonu; etik ve kültürel konular; eğitim ve profesyonel kriterler; aile ve çiftlerde değişim süreci; evlilik, romantik ilişkiler ve ailelere ilişkin danışman tutum ve yanlılıklarının danışma sürecine etkisi; değişen ve globalleşen dünyanın duygu odaklı çift ve evlilik danışmanlığına yansımaları; gibi konular ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: PDR625 Yakın İlişkiler Psikolojisi
Kredi / AKTS: (3+0+3)

Ders İçeriği: Bu dersin amacı yakın ilişkiler konusunu bağlanma kuramı temelinde incelemek, çift ve evlilik öncesinde ilişkileri, çocuğun gelişiminde bağlanma, ilgi-bakım ve aile dinamiklerinin etkisi, anne-baba tutum ve davranışlarının çocuğun duygusal gelişimi üzerindeki etkilerini ve bireyin yaşam boyu bağlanmasının ilişkili dinamiklerini anlamaktır. 

Ders Kodu ve Adı: PDR627 Okul Danışmanlığı Kuram ve Modelleri

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği: Psikolojik danışma kuramlarının farklı okul düzeylerine dönük ilke, teknik ve uygulamalarına yönelik temel becerilerin kazanımı.

Ders Kodu ve Adı:

PDR629 Akademik Yılmazlık 

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği: Akademik yılmazlık dersi kapsamında risk faktörleri, çocuk ve ergenlerde koruyu faktörler, akademik yılmazlık temelli okul temelli yaklaşım ve uygulamalar, uygulamaların değerlendirilmesi ve kültüre uygunluğu ele alınmaktadır. 
Ders Kodu ve Adı: PDR604 Psikolojik Danışmada Nitel Araştırma ve Analiz
Kredi / AKTS: (3+0+3)

Ders İçeriği: Psikolojik Danışma alanında veri toplamada nitel yaklaşımlar, nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik, fenomenoloji, etnografi, gömülü teori, örnek olay, anlatı-biyografi, eylem araştırması, veri analizi, nitel araştırmaları değerlendirme standartları ve etik konular ele alınmaktadır. Böylece nitel araştırma yaklaşımlarını tanımlama, nitel bir araştırmayı planlama, araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazma, araştırmasına uygun örneklemi belirleme veri toplayıp analiz etme, bilimsel kurallara uygun rapor hazırlama, araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları sıralama ve nitel araştırmaya ait etik prensipleri tanımlama ders kapsamında yer almaktadır
Ders Kodu ve Adı: PDR608 Bağımlılık Psikolojisi

Kredi / AKTS: (3+0+3)

 

Ders İçeriği: Bu dersin temel hedefi, bağımlılıkla mücadele etmek üzere toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirecek etik ve değer sahibi klinisyenler yetiştirmektir. Bağımlılığı sosyal, nörobiyolojik, bilişsel nörobilim, genetik, halk sağlığı yaklaşımları açısından inceleyerek, bağımlılığa çok yönlü bir yaklaşım getirmeyi hedefler. Ders içeriği; bağımlılığın biyoloji ve psikolojisi, bağımlılık türleri ve yaklaşımlar, bağımlılığın nedenleri, yasadışı uyuşturucu bağımlılığı ve etkilerinin daha iyi anlaşılması, kumar ve obsesif kompulsif davranış olarak davranışsal bağımlılıklar, bağımlılıkta güncel tedavi modelleri, bağımlılığa çözümsel yaklaşımlar, hukuk ve bağımlılık gibi başlıklarından oluşmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: PDR610 Kişilik Kuramları

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği: Kişiliğin tanımı, kişiliğin psikoloji bilimindeki yeri ve çalışma alanları, kişiliğin ölçümlenmesi, Freud ve Klasik Psikanalitik Yaklaşım, Ego Psikolojisi, Jung ve Analitik Kuram, Adler ve Bireysel Psikoloji, Horney ve Bütüncül Yaklaşım, Sullivan ve Kişilerarası İlişkiler Yaklaşımı, Fromm ve Özgürlükten Kaçış Yaklaşımı

Ders Kodu ve Adı: PDR626 Çiftleri ve Aileleri Güçlendirme Uygulamaları
Kredi / AKTS: (3+0+3)

Ders İçeriği: Çiftlerin ve ailelerin sağlıklı olmayan işlevselliklerini, risk durumlarını, kriz yaşantılarını ortaya çıkarma ve ailelerin ihtiyaçlarına uygun olarak kurama dayalı olarak aile güçlendirme müdahale programları oluşturma, aile danışmanlığında ve aile grup rehberliğinde uygulama ve değerlendirme süreçlerini kapsamaktadır.  

Ders Kodu ve Adı: PDR624 Sistemik Çift ve Aile Danışmanlığı

 

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği: Sistemik aile danışmanlığının temel kuralları, sistemik aile danışma kuram ve yaklaşımları, aile görüşmeleri ve kısa müdahale.

 

Ders Kodu ve Adı: PDR620 Kariyer Karar Verme Süreçleri ve Yaklaşımları
Kredi / AKTS: (3+0+3)

Ders İçeriği: Kariyer Karar Verme Süreçleri ve Yaklaşımları dersi kapsamında farklı özelliklere sahip bireylerde kariyer kararı verme süreçlerine ilişkin geliştirilen yaklaşımların incelenmesi ve kültüre özgü karar verme süreçlerinin anlamlandırılması amaçlanmaktadır. 

Ders Kodu ve Adı: PDR618 Kariyer Danışmanlığı Kuramları

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği: Kariyer danışmanlığı kuramlarına yönelik temek kavramlar, ilke ve tekniklere ilişkin teorik bilgiler ile özellik-faktör uyumlu kuramlar, psikodinamik yaklaşımlar, kariyer gelişim kuramları, sosyal bilişsel yaklaşımlar, karar kuramları dersin konu alanını oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: PDR628 Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları

Kredi / AKTS: (3+0+3)
Ders İçeriği: Bu derste pozitif psikolojinin gelişimi, pozitif psikolojinin temel kavramları ve birbiriyle ilişkileri, zeka, öz-yeterlik, öz farkındalık, azim, cesaretlendirme, minnettarlık, akış, umut, iyimserlik ve yılmazlık gibi kavramları ele alınmaktadır. Bu doğrultuda psiko-eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Ayrıca pozitif psikoloji konusunda yapılan araştırmalar incelenmektedir.