Program Yeterliliği | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Program Yeterliliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programındaki teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlayacak olan öğrencilerin aşağıdaki yeterliklere ulaşması hedeflenmektedir.

1.         RPD alanına ilişkin temel kavram ve ilkeleri bilir.
2.         RPD kuramlarına ilişkin anlayışa sahiptir.
3.         Bireyin yaşam boyu gelişim dönemlerine ilişkin özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve davranış örüntülerini kavrar.
4.         Bireyin normal-normal dışı davranışlarına ve bunların dinamiğine ilişkin bir anlayış geliştirir.
5.         Bilime ve bilimsel yöntem bilgisine ilişkin bir anlayış geliştirir.
6.         Bilimsel araştırma yöntemlerini ve istatistiksel çözümleme tekniklerini RPD alanındaki araştırma ve uygulamalarda kullanır.
7.         RPD alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için bir yabancı dil bilir.
8.         RPD uygulamalarında kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklere duyarlı bir yaklaşıma sahiptir.
9.         Özel gereksinimleri olan bireylerin tanıma, değerlendirme ve destek süreçlerinde RPD alanına özgü müdahaleleri planlar ve uygular.
10.      RPD alanındaki ilgili test ve test dışı teknikleri kullanır.
11.      RPD hizmetlerinde konsültasyonun ve süpervizyonun önemini kavrar.
12.      Eğitsel, mesleki ve kişisel gereksinimlere yönelik bireyle ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik uygulaması yapar.
13.      Kariyer danışmanlığı kuramlarını, bireysel ve işgücü piyasası özelliklerini dikkate alarak kariyer planlama ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunar.
14.      RPD uygulamalarında temel müdahale, teknik ve stratejileri kullanır.
15.      RPD alanının etik ilkelerine, kurallarına ve temel yasalara uygun hizmet sunar.
16.      Bilimsel gelişmeleri izlemek ve RPD hizmetlerinin niteliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanır.
17.      Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimser.
18.      Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı geliştirir, uygular, izler ve değerlendirir.
19.      Mesleğine ilişkin farklı uzmanlık alanlarını bilir.
20.      İletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanır.